WATER QUALITY DATA 2012 | CPCB ENVIS 
WATER QUALITY OF LAKE & POND IN GOA, GUJARAT, MADHYA PRADESH, CHHATTISGARH & RAJASTHAN  - 2012
 
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE șC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (”mhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1549 SALAULIM LAKE AT SALAULIM - SANGUEM GOA 29 35 31 6.4 7.8 7.4 5.9 7.9 6.7 36 73 50 0.2 2.6 0.9 0 2.2 0.26 11 7000 2470 2 35000 7372
2269 MAYEM LAKE, BICHOLIM GOA 27 33 30 6.1 9 6.9 5.5 8.4 6.4 1 65 45 1 31.8 4.2 0.02 0.98 0.16 180 1100 701 125 7900 2971
3176 RUMDER LAKE GOA 29 32 30 3.7 6.1 5.3 6.1 6.7 6.5 73 115 90 1.2 3.4 2.3 0.01 0.53 0.26 180 4600 2143 4600 17000 7617
3178 RAIA LAKE GOA 29 34 31 3.6 6.5 5.1 6 7.1 6.6 69 86 74 1.5 2.4 1.9 0 0.31 0.09 200 2100 1027 2 3300 1092
3179 SAIPEM LAKE GOA 26 31 29 1.2 4.9 2.9 6.3 7.2 6.8 129 383 298 3.6 9 6.8 0.02 1.23 0.3 2300 9400 6033 2400 24000 13967
3180 CURTORIM LAKE GOA 28 33 31 2.5 6.4 4.1 6.1 7.4 6.6 47 151 107 1.7 16 7.9 0.02 0.25 0.11 180 6300 2088 1100 14000 4733
1345 AJWAH LAKE AT SRI SAYAJI SABVAR,BARODA GUJARAT 26 26 26 7.3 7.3 7.3 8.6 8.6 8.6 279 279 279 1.3 1.3 1.3 0.06 0.06 0.06 4 4 4 11 11 11
1346 SURSAGAR LAKE AT BARODA GUJARAT 26 26 26 2.6 2.6 2.6 7.4 7.4 7.4 2330 2330 2330 1.5 1.5 1.5 0.19 0.19 0.19 26 26 26 60 60 60
1972 NALSAROVAR LAKE (SANAND), DIST.AHMEDABAD GUJARAT 27 31 29 6 8.8 7.7 7.6 9.7 8.9 1200 9010 4065 2 35 14 0 0.25 0.15 9 15 13 64 75 70
1977 CITY LAKE OF NADIAD GUJARAT 26 30 28 6 35 13.6 8.3 9.2 8.6 1142 2110 1615 0.4 14 6.4 0 0.36 0.13 2 26 8 29 40 36
2076 ANKLESHWAR RESERVOIR AT GIDC ANKLESHWAR AT VALIA ROAD. GUJARAT 21 29 27 5.6 12.4 8.7 7.9 8.6 8.2 240 471 327 0.7 5 2.1 0.18 0.77 0.37 2 260 36 2 2800 312
1373 UPPER LAKE AT BHOPAL (INTAKE POINT) MADHYA PRADESH 20 30 26 5.3 8.8 6.9 7.1 8.4 7.8 229 448 281 0.6 2.9 1.9 0.1 2.1 0.85 0 6 3 11 140 61
2137 UPPER LAKE AT YATCH CLUB MADHYA PRADESH 23 32 27 5.1 18.1 8.2 7.5 8.9 8 236 648 331 1.8 4.4 2.9 0.1 2.3 1.13 0 7 5 11 900 184
2138 UPPER LAKE AT KARBALA CLUB MADHYA PRADESH 21 29 25 5 14 7.5 7.1 8.3 7.8 232 472 299 0.9 7.3 3 0.3 17.7 2.82 0 8 4 11 220 69
2139 UPPER LAKE AT BAIRAGARH CLUB MADHYA PRADESH 20 30 26 5.5 10.5 6.9 7.3 8.4 7.8 229 430 289 1.5 7.2 2.8 0.42 2.25 1.43 2 6 4 14 130 75
1374 LOWER LAKE AT BHOPAL OUTLET MADHYA PRADESH 20 31 26 3.3 20.5 8.6 7.1 9.2 8 259 891 503 2.4 20 9.3 0.44 9.37 2.3 2 8 6 40 1600 325
1466 MULTAI TANK LAKE AT VILLA. KHARI ON BETUL-AMRAVATI ROAD MADHYA PRADESH 23 27 25 5.8 9.1 7.3 6.7 8.3 7.9 98 445 281 0.6 6 2.7 0 2.62 1.22 0 4 1 4 1600 508
2128 KHANDARI RESERVOIR WATER OFF TAKE POINT MADHYA PRADESH 19 26 23 1.1 7.7 6.8 7.2 7.7 7.5 324 540 389 0.9 2.8 1.6 0 0.86 0.4 6 6 6 4 210 51
2129 PERIAT TANK JABALPUR MADHYA PRADESH 18 27 23 6.8 7.8 7.5 7.2 8.1 7.5 277 812 456 1.1 3 2 0 1.34 0.57       4 240 82
2130 MADHAV LAKE, SHIVPURI MADHYA PRADESH 28 28 28 6.8 6.8 6.8 8.3 8.3 8.3 232 232 232 2.5 2.5 2.5 2.15 2.15 2.15 6 6 6 130 130 130
2131 YASHWANT SAGAR AT INDORE MADHYA PRADESH 24 28 26 7.3 7.5 7.4 7.4 7.8 7.6 381 528 444 1.8 2.8 2.2 0.23 2.05 1.32 1 1 1 150 240 200
2132 BILAWALI TALAB AT INDORE MADHYA PRADESH 22 24 23 6.2 7.7 7 7 7.1 7.1 376 807 592 1.6 2.4 2 0.2 1.29 0.75 1 1 1 170 220 195
2133 SIRPUR TALAB AT INDORE MADHYA PRADESH 24 24 24 6.8 6.8 6.8 8 8 8 478 478 478 2 2 2 1.34 1.34 1.34 1 1 1 240 240 240
2134 NAGCHUN TALAB AT KHANDWA MADHYA PRADESH 24 29 26 6.4 7.8 7.1 7.7 7.9 7.8 352 609 452 1.3 1.6 1.4 0.45 3.47 1.68 1 1 1 170 500 340
2135 GOVINDGARH TANK MADHYA PRADESH 22 39 26 6.1 6.9 6.6 7.3 7.7 7.5 0 1 1 1.5 3.6 2.3 1.41 5.01 2.97 4 22 10 27 300 102
2136 SHAHPURA LAKE AT WEIR NEAR AYUSHMAN HOSPITAL, BHOPAL MADHYA PRADESH 21 30 26 4.1 15.5 8 7.2 8.6 7.9 228 1244 627 1.4 16 5.1 0.1 4.12 1.94 0 140 23 60 1600 607
2140 KERWA DAM NEAR REST HOUSE, BPL MADHYA PRADESH 21 30 26 4.2 9.5 7 7.2 8.7 7.8 159 966 318 0.5 12 2.7 0.42 5.92 1.75 0 2 1 11 90 47
2141 JANUNIA TALAB NEAR W/S MADHYA PRADESH 20 27 24 5.8 11.5 7.4 7.4 8.3 7.9 222 1050 445 0.8 9.8 2.9 0.1 4.65 1.73 0 7 4 22 300 134
3299 HANUMANTAL JABALPUR MADHYA PRADESH 18 26 22 6.4 8.4 7.2 7.3 7.9 7.6 299 731 467 1.4 8 2.9 0 0.92 0.58       17 210 119
3300 RANITAL TALAB, JABALPUR MADHYA PRADESH 18 26 23 6.2 8.9 7.7 6.9 8.4 7.8 399 627 503 1.8 12 3.6 0.12 0.86 0.65 10 10 10 7 450 113
3301 MOTI TALAB AT BALAGHAT MADHYA PRADESH 18 25 23 6.4 8.3 7.3 7.2 8.6 7.7 136 532 406 1.2 4.8 2.4 0.1 0.86 0.4 5 5 5 14 450 110
3303 RANI TALAB, REWA MADHYA PRADESH 21 38 27 6.3 7.3 6.6 7.3 7.7 7.5 0 1 1 1 2.8 2 1.83 4.22 2.85 2 7 5 21 300 109
3164 NEHRU NAGAR TALAB, BHILAI CHHATTISGARH 25 31 28 6.1 6.7 6.4 6.4 7.4 7 174 358 328 2.3 24 18.2 0.4 1.63 0.92       360 460 450
3163 HITKASA TAILING  DAM, RAJHARA CHHATTISGARH 22 32 27 6 6.3 6.2 7.4 7.6 7.5 329 338 334 6.4 9 7.5 0.44 0.68 0.53       260 2400 631
1285 PICHOLA LAKE AT UDAIPUR (WATER INTAKE POINT) RAJASTHAN 20 27 24 4.7 5.6 5.2 7 8.6 7.9 500 790 645 0.9 2.1 1.4 0.08 0.8 0.39 3 9 5 4 75 21
1286 UDAISAGAR LAKE AT UDAIPUR (INTAKE PT.) RAJASTHAN 20 27 24 4.2 5.4 5 7.6 9.1 8.3 1260 2100 1668 0.9 4.8 3.3 0.4 1.9 1.07 4 20 12 14 240 136
1414 PUSHKAR LAKE RAJASTHAN 17 20 19 2.1 6.4 3.9 7.2 8.2 7.6 16 750 456 1.7 14.8 4.8 0.14 1.1 0.56 4 14 8 9 150 48
1481 FATEH SAGAR LAKE AT UDAIPUR INTAKE POINT OF PHED RAJASTHAN 20 28 24 5.1 6 5.4 7.7 8.9 8.4 590 760 634 0.7 2.3 1.5 0.02 0.92 0.36 3 4 4 4 20 12
1714 KAYALANA JHEEL JODHPUR RAJASTHAN 14 27 22 4 10.7 6.6 7.5 8.9 8.1 280 390 338 0.6 2.9 1.5 0.16 1.82 0.62 3 7 4 4 28 15
1716 NAKKI LAKE, MT. ABU RAJASTHAN 11 22 19 3.8 7.6 5.7 7.1 9 8 260 470 317 0.8 2.9 2.2 0.3 0.48 0.41 3 7 4 4 20 8
2935 LAKE JET SAGAR, BUNDI RAJASTHAN 15 34 25 3.3 7 4.9 7.2 8.1 7.6 410 670 522 0.8 2.9 1.8 0.08 0.54 0.31 3 7 4 4 28 15
2936 JAISAMAND LAKE, ALWAR RAJASTHAN 17 32 26 4.9 5.5 5.1 7.5 8.8 8 210 460 326 1.4 2.5 1.8 0.16 0.54 0.35 3 14 5 4 93 27
2941 LAKE JAISAMAND, SALUMBER, UDAIPUR, POINT NO. 1 RAJASTHAN 18 27 23 5.8 6.8 6.4 7.7 8.8 8.4 580 700 622 0.3 2.6 1.4 0.02 0.74 0.29 3 9 4 4 23 11
2942 LAKE JAISAMAND, SALUMBER, UDAIPUR, POINT NO. 2 RAJASTHAN 19 27 23 5.7 6.8 6.3 7.5 8.9 8.3 510 690 617 0.5 2.5 1.5 0.14 0.84 0.33 3 7 4 4 28 13
2937 LAKE SILISERH, ALWAR RAJASTHAN 16 32 25 4.3 6.8 5.1 7.4 8.7 7.9 190 830 363 0.7 1.9 1.4 0.16 0.74 0.38 3 7 4 4 21 10
2938 LAKE RAJSAMAND, RAJSAMAND- POINT NO. 1, RAJSAMAND RAJASTHAN 16 24 20 4 8.3 5.8 7.4 8.7 8.3 510 900 610 1.1 4.9 2.5 0.08 0.54 0.29 3 7 4 4 28 14
2939 LAKE RAJSAMAND, RAJSAMAND- POINT NO. 2, RAJSAMAND RAJASTHAN 17 23 20 4.2 8.6 5.9 4.2 8.6 7.9 500 770 597 1 4.2 2.4 0.02 0.42 0.27 3 7 4 4 28 15
2940 GAPE- SAGAR LAKE, DUNGARPUR RAJASTHAN 18 27 23 4.1 5.2 4.8 7.6 8.3 7.9 450 790 600 0.8 2.8 1.7 0.02 1.14 0.48 4 9 5 9 75 22
2943 LODHA TALAB, BANSWARA- DUNGARPUR ROAD, BANSWARA RAJASTHAN 23 32 27 2.4 6.3 4.4 7.3 8.3 7.7 108 1510 917 1 5.6 2.2 0.08 0.98 0.4 3 9 5 4 75 20
2944 JALMAHAL, JAIPUR RAJASTHAN 17 33 26 1.3 7 3.8 7.7 9 8.5 860 2900 2255 3.8 14.6 7 0.54 6 1.78 4 9 5 7 75 23