WATER QUALITY DATA 2011 | CPCB ENVIS
 WATER QUALITY OF LAKE, POND & TANK IN CHANDIGARH, HARYANA, HIMACHAL PRADESH, JAMMU & KASHMIR, PUNJAB, UTTAR PRADESH & UTTARAKHAND - 2011
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
2046 SUKHNA LAKE CHANDIGARH 20.0 31.0 25.6 6.9 11.5 8.6 7.0 8.7 7.5 134 251 165 2.0 4.0 3.0 0.30 1.64 0.68            
1349 BRAHMSAROVAR LAKE AT KURUKSHETRA HARYANA 21.0 21.0 21.0 6.8 6.9 6.9 7.8 7.9 7.9 257 263 260 2.2 2.4 2.3 0.32 0.40 0.36            
1291 GOBINDSAGAR LAKE AT BILASPUR HIMACHAL PRADESH 12.0 31.0 18.0 8.3 9.5 8.8 7.6 8.4 8.1 136 233 193 0.2 0.4 0.4 0.06 0.69 0.38 33 1600 342 350 2400 1726
1292 PONGDAM LAKE AT PONG VILLAGE HIMACHAL PRADESH 14.0 28.0 22.1 6.8 9.9 8.1 6.9 8.9 8.2 139 216 165 0.3 7.9 1.3 0.06 0.42 0.18 1 9 6 33 220 106
1429 RENUKA LAKE , 35 KM FROM PATNA SAHIB NORTH  HIMACHAL PRADESH 12.5 28.0 23.0 5.9 9.8 7.6 7.6 8.0 7.8 405 647 514 1.0 3.2 1.6 0.04 1.15 0.46 8 21 14 14 43 26
2649 RIWALSAR LAKE HIMACHAL PRADESH 8.0 28.0 20.4 0.8 3.7 1.8 7.4 8.4 7.8 150 304 228 1.8 18.0 5.6 0.12 1.87 0.98 920 2400 1487 2400 2400 2400
2650 KHAZIAR LAKE HIMACHAL PRADESH 4.0 26.0 16.4 1.1 11.8 7.5 6.5 7.1 6.7 43 59 50 2.5 18.0 8.1 0.30 1.61 0.69 5 11 9 63 170 118
1309 DAL LAKE AT SRINAGAR JAMMU & KASHMIR 7.0 10.0 8.3 7.8 9.6 8.7 7.1 7.8 7.6 110 159 136 2.0 3.0 2.3                  
2738 MANSAR LAKE, MID-POINT  JAMMU & KASHMIR 13.0 20.4 16.7 3.3 9.5 6.4 7.3 8.2 7.7 120 287 204 3.0 3.2 3.1                  
2739 MANSAR LAKE,NEAR NAG TEMPLE JAMMU & KASHMIR 13.0 20.6 16.8 1.9 6.4 4.2 7.4 7.6 7.5 120 246 183 2.7 6.0 4.4                  
2741 SURINSAR LAKE NR COMMERCIAL ESTABLISHMENTS/WATER   JAMMU & KASHMIR 12.0 19.0 15.5 2.2 8.9 5.6 7.6 9.1 8.3 140 182 161 5.0 6.6 5.8                  
1382 HARIKE LAKE D/S FROM CANAL PUNJAB 13.0 23.0 18.5 5.2 7.2 6.4 6.8 7.6 7.3 210 410 350 1.0 5.1 2.4 2.20 5.40 3.50 110 30000 7583 500 50000 12875
1364 RAMGARH LAKE UTTAR PRADESH 15.0 30.0 24.8 8.4 8.8 8.6 8.1 8.8 8.3 518 678 621 4.6 5.6 5.2 1.18 5.54 3.11 220 300 256 400 620 492
2499 SAMARPUR JHEEL, RAEBARELI UTTAR PRADESH 20.0 25.0 22.7 5.0 8.4 6.2 5.7 8.5 7.2 5 549 397 1.1 4.8 3.8 0.84 1.40 1.07 5600 6300 6075 7900 8100 8000
2500 MAAHIL POND, URAI TEHSIL UTTAR PRADESH 17.8 43.1 29.5 3.6 9.3 5.7 8.6 9.9 9.1 1972 2916 2276 3.9 19.0 9.1       200 4700 1475 2100 35000 16900
2501 LAXMI POND UTTAR PRADESH 20.6 30.0 25.0 0.0 4.1 1.0 7.0 8.3 7.9 920 1558 1220 14.0 22.0 18.5       11000 17000 13500 35000 92000 65500
1362 NAINI LAKE AT NAINITAL (WATER INTAKE POINT) UTTARAKHAND 11.0 18.0 14.5 6.8 8.6 7.8 7.5 8.0 7.8 490 540 509 2.0 3.2 2.5