WATER QUALITY DATA 2010 | CPCB ENVIS
 WATER QUALITY OF RIVER GODAVARI - 2010
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1312 GODAVARI AT JAYAKWADI DAM, AURNAGABAD 18.0 29.0 24.0 4.4 7.0 6.0 7.3 8.8 8.3 337 627 464 2.6 5.4 3.5 0.05 2.08 0.70       2 6 4 80 240 166
2177 GODAVARI RIVER NEAR SOMESHWAR TEMPLE 23.0 28.0 26.3 5.5 6.9 6.0 7.3 8.6 8.0 117 431 275 3.0 10.0 7.1 0.45 4.84 1.65       5 40 13 17 350 56
2182 GODAVARI AT SAIKHEDA 24.0 30.0 27.0 5.8 6.6 6.2 7.1 8.7 7.9 150 644 347 4.0 9.0 6.0 0.48 5.41 1.96       4 40 11 14 280 45
2179 GODAVARI AT HANUMAN GHAT, NASHIK CITY 14.3 29.0 26.1 3.9 6.4 5.3 7.1 8.8 7.8 121 1145 556 5.0 12.0 9.6 0.22 4.45 2.49       9 80 18 25 500 77
2183 GODAVARI  AT NANDUR- MADMESHWAR DAM 25.0 32.0 27.3 5.8 6.9 6.4 5.4 8.8 7.6 145 671 319 3.0 5.0 4.0 0.22 3.76 1.75       2 30 9 9 240 38
2181 GODAVARI AT KAPILA- GODAVARI CONFL PT,TAPOVAN 25.0 29.0 27.4 4.8 6.5 6.0 7.4 8.7 8.1 183 752 447 4.0 16.0 7.3 0.40 5.30 2.52       5 60 16 11 350 62
2180 GODAVARI NEAR TAPOVAN 25.0 29.0 27.3 4.0 6.2 5.1 6.8 8.8 7.9 135 752 401 4.0 15.0 11.5 0.42 5.37 2.66       5 90 21 17 300 71
1096 GODAVARI AT PANCHAVATI AT RAMKUND 24.0 29.0 27.1 4.2 5.7 4.9 7.0 8.6 7.9 151 481 309 4.8 18.0 12.9 0.31 4.73 2.46       9 80 24 30 300 89
1211 GODAVARI AT NASIK D/S 25.0 29.0 27.6 1.8 5.8 5.0 7.1 8.6 7.8 161 532 320 4.5 35.0 13.5 0.21 4.80 2.29       8 80 22 25 900 130
1095 GODAVARI AT U/S OF GANGAPUR DAM,NASIK 24.0 28.0 26.6 6.3 7.5 6.8 7.1 8.6 8.0 101 298 181 3.0 5.0 3.8 0.19 2.76 0.85       2 70 10 8 280 38
2160 GODAVARI AT U/S OF AURANGABAD RSV, KAIGAON TOKKA NEAR KAIGAON BDG 20.0 28.0 23.0 5.9 6.8 6.4 7.9 8.8 8.4 446 600 537 3.2 7.0 4.5 0.04 2.84 1.65       1 7 3 25 280 119
2158 GODAVARI RIVER AT U/S OF PAITHAN AT PAITHAN INTAKE PUMP HOUSE AT JAYAKWADI 20.0 29.0 24.4 4.5 7.1 6.0 7.2 8.8 8.4 392 620 514 2.4 7.0 4.2 0.13 1.25 0.71       2 6 4 70 280 157
2159 GODAVARI AT D/S OF PAITHAN AT PATHEGAON BRIDGE 18.0 27.0 22.8 4.2 7.3 6.2 7.2 8.6 8.3 367 926 540 2.8 8.0 4.8 0.42 2.24 1.34       2 7 4 90 300 175
2161 GODAVARI AT JALNA INTAKE WATER PUMP HOUSE, SHAHABAD 26.0 30.0 27.3 3.8 7.3 6.2 7.2 8.9 8.2 399 1670 751 2.8 7.0 4.3 0.08 10.2 5.03       2 7 4 110 350 187
12 GODAVARI AT DHALEGAON 22.0 28.0 25.9 4.4 7.1 6.2 7.4 8.5 8.2 327 626 488 2.8 60 10.3 0.12 4.63 1.60       2 7 4 90 350 160
1210 GODAVARI AT NANDED 27.0 29.0 28.0 6.7 6.9 6.8 8.3 8.5 8.4 393 560 483 5.0 7.0 6.3 0.60 3.62 1.73       2 4 3 90 140 120
1209 GODAVARI AT RAHER 23.0 31.0 29.1 4.7 7.0 6.2 7.5 8.8 8.3 321 802 476 2.0 5.0 3.6 0.09 4.70 1.37       1 7 4 110 300 183
2360 GODAVARI AT BASARA, ADILABAD 12.0 28.0 23.8 4.7 7.6 5.6 6.7 8.9 7.8 322 1240 682 0.9 3.1 1.9 0.48 4.30 2.10       5 50 23 125 1400 502
2361 GODAVARI  AT MANCHERIAL, NEAR RLY BDG B/C OF RALLAVAGU 24.0 28.0 25.7 5.5 14.2 9.6 7.0 8.4 7.7 322 532 427 0.9 7.8 3.3 0.10 2.28 1.01       2 280 107 50 1600 1211
2362 GODAVARI AT RAMAGUNDAM D/S, NEAR FCI INTAKE WELL, KARIMNAGAR 24.0 28.0 25.5 7.2 10.3 8.5 7.1 8.6 7.6 201 602 452 0.6 7.0 3.1 0.10 1.80 0.77       9 500 211 500 1600 1463
2363 GODAVARI AT GODAVARIKHANI, NR BATHING GHAT, KARIMNAGAR 24.0 28.0 25.6 4.6 8.8 7.0 7.1 7.8 7.5 227 1099 593 0.9 10.8 4.3 0.10 3.30 1.32       12 1600 318 280 1600 1298
2364 GODAVARI AT RAMAGUNDAM U/S, KARIMNAGAR 24.0 29.0 25.4 5.1 11.6 8.0 7.1 8.3 7.6 201 702 469 0.5 7.6 2.5 0.10 1.35 0.57       9 280 71 170 1600 1189
2356 GODAVARI,  D/S OF RAMANUGUNDAM 23.0 29.0 25.5 3.0 10.2 6.8 7.0 8.0 7.5 279 793 512 1.7 6.1 4.0 0.10 1.70 0.79       6 240 78 280 1600 1435
2365 GODAVARI AT KAMALPUR U/S M/S AP RAYONS LTD. INTAKE WELL, WARANGAL 20.0 35.0 26.4 5.6 8.6 7.0 6.9 8.2 7.7 94 395 288 0.5 2.0 1.1 0.10 0.85 0.33       2 220 65 23 1600 1175
2366 GODAVARI AT KAMALPUR D/S AT M/S. AP RAYONS LTD. DISCHARGE POINT, WARANGAL 20.0 40.0 28.5 5.7 9.1 7.1 6.6 8.5 7.7 93 403 295 0.3 1.9 1.2 0.10 0.93 0.42       2 500 134 2 1600 1244
13 GODAVARI AT MANCHERIAL 24.0 28.0 26.0 5.4 14.2 9.5 7.1 8.5 7.6 205 526 416 0.9 7.0 3.3 0.10 1.48 0.73       2 350 82 11 1600 1038
2367 GODAVARI AT BHADRACHALAM U/S BATHING GHAT, KHAMMAM 20.0 25.0 21.2 5.8 8.6 7.2 6.7 7.9 7.3 98 478 293 0.5 3.0 1.3 0.05 0.85 0.36       2 6 4 800 1400 1100
2368 GODAVARI AT BHADRACHALAM D/S BATHING GHAT, KHAMMAM 20.0 25.0 21.1 4.9 7.9 6.7 6.6 7.7 7.2 91 646 331 0.6 4.2 1.9 0.05 0.87 0.40       4 7 5 900 1400 1200
2369 GODAVARI AT BURGAM-PAHAD, KHAMMAM 20.0 25.0 20.8 3.9 7.4 5.5 6.1 7.5 6.9 167 1320 780 0.9 5.7 3.0 0.18 2.50 0.68       2 6 4 600 1200 1042
2370 GODAVARI AT RAJAMUNDRY U/S OF NALLA CHANNEL 23.0 28.4 26.1 5.8 7.4 6.7 6.9 8.0 7.4 152 406 232 1.0 1.2 1.0 0.80 6.20 2.88       3 3 3 21 2400 651
14 GODAVARI AT POLAVARAM 24.2 28.0 25.9 6.8 7.2 7.0 7.2 8.1 7.7 131 310 216 1.0 1.2 1.1 0.28 3.28 1.24       3 3 3 23 2400 597
1218 GODAVARI AT RAJAHMUNDRY U/S 25.0 28.1 26.0 6.6 7.2 6.8 7.6 8.2 7.8 150 285 223 1.0 1.2 1.1 0.36 2.60 1.48       3 3 3 43 460 252
2371 GODAVARI AT RAJAMUNDRY D/S OF NALLA CHANNEL 24.0 27.2 26.0 5.2 7.0 6.4 7.1 7.9 7.4 177 520 265 1.0 1.5 1.2 0.23 8.60 4.33       3 4 3 93 2400 1243
1219 GODAVARI AT RAJAHMUNDRY D/S 21.0 28.0 25.4 5.2 7.4 6.3 7.1 7.9 7.4 155 406 255 1.0 1.3 1.1 1.00 6.20 2.57       3 4 3 21 2400 924
2157 GODAVARI AT LATUR WATER INTAKE NEAR PUMP HOUSE AT DHAMEGAON 24.0 30.0 27.8 2.8 7.1 5.8 8.4 8.8 8.6 430 826 541 2.8 5.0 3.9 0.09 2.36 0.82       2 4 3 70 220 123