WATER QUALITY DATA 2008 | CPCB ENVIS
 WATER QUALITY OF RIVER GODAVARI - 2008
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1312 GODAVARI AT JAYAKWADI DAM, AURNAGABAD,MAHARASHTRA 13 35 29 5.6 6.9 6.5 6.9 8.2 7.6 303 3994 841 4.0 6.5 4.5 0.1 1.8 0.5       4 8 7 220 300 270
2177 GODAVARI RIVER NEAR SOMESHWAR TEMPLE. 24 27 26 4.8 7.0 5.6 7.8 8.1 7.9 143 393 249 5.0 7.5 6.5 0.7 4.1 1.8       4 16 8 10 38 19
2182 GODAVARI RIVER AT SAIKHEDA. 23 27 25 5.8 7.4 6.5 7.6 8.1 7.9 181 812 556 3.8 16.0 6.7 0.7 4.5 2.5       2 18 7 5 30 14
2179 GODAVARI RIVER AT HANUMAN GHAT, NASHIK CITY. 24 27 26 5.0 7.2 6.0 7.1 8.3 7.7 304 513 424 4.8 9.0 6.9 0.2 4.2 1.9       12 18 14 24 32 27
2183 GODAVARI RIVER AT NANDUR- MADMESHWAR DAM. 23 27 25 6.3 7.3 6.7 7.6 8.1 7.9 190 868 463 3.5 4.8 4.1 0.5 4.5 2.3       2 10 5 6 24 13
2181 GODAVARI RIVER AT KAPILA- GODAVARI CONFLUENCE POINT, TAPOVAN. 24 27 26 2.3 5.2 4.2 7.3 8.3 7.9 411 659 574 6.0 14.0 8.4 0.6 4.1 2.2       12 25 17 22 52 34
2180 GODAVARI RIVER NEAR TAPOVAN. 24 27 26 2.0 6.1 4.2 7.1 8.4 7.7 413 597 514 6.2 20.0 10.3 0.3 4.5 2.3       7 32 18 18 68 38
1096 GODAVARI AT PANCHAVATI AT RAMKUND,MAHARASHTRA 17 35 27 5.4 9.9 6.6 7.0 8.4 7.7 168 584 334 3.0 12.0 6.4 0.2 4.2 1.4       4 80 25 16 250 67
1211 GODAVARI AT NASIK D/S, MAHARASHTRA 17 35 27 4.1 8.9 5.8 6.9 8.4 7.7 149 1681 436 4.8 18.0 8.8 0.3 4.3 1.7       10 34 19 18 95 43
1095 GODAVARI AT U/S OF GANGAPUR DAM,NASIK,MAHARASHTRA 17 34 27 6.2 9.9 6.9 6.0 8.4 7.9 141 479 252 4.0 7.0 4.4 0.2 3.0 1.2 0.2 0.2 0.2 0 9 3 3 25 13
2160 GODAVARI RIVER AT U/S OF AURANGABAD RESERVOIR, KAIGAON TOKKA NEAR KAIGAON BRIDGE. 26 32 29 6.2 7.7 6.8 7.1 8.2 7.6 286 835 590 3.2 4.9 4.2 0.1 0.7 0.4       5 7 6 240 300 283
2158 GODAVARI RIVER AT U/S OF PAITHAN AT PAITHAN INTAKE PUMP HOUSE AT JAYAKWADI . 26 32 29 5.2 7.5 6.5 7.0 7.8 7.4 303 741 524 2.8 6.8 5.3 0.1 0.9 0.4       6 8 7 280 300 291
2159 GODAVARI RIVER AT D/S OF PAITHAN AT PATHEGAON BRIDGE. 27 32 29 3.7 7.6 6.5 7.2 8.3 7.6 360 912 686 3.0 7.4 4.7 0.1 3.1 1.2       1 7 5 8 300 238
2161 GODAVARI RIVER AT JALNA INTAKE WATER PUMP HOUSE, SHAHABAD. 20 29 25 6.1 7.5 6.7 7.3 8.0 7.6 441 1596 753 2.8 5.3 4.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 5 7 6 6 300 234
12 GODAVARI AT DHALEGAON, 16 27 26 6.5 7.1 6.7 7.4 8.2 7.9 361 706 464 3.2 4.2 3.9 0.1 1.0 0.5       6 8 7 240 300 279
1210 GODAVARI AT NANDED, MAHARASHTRA 26 27 27 6.5 7.4 6.8 7.6 8.3 8.0 378 868 486 3.5 4.2 3.9 0.2 0.8 0.4       4 9 6 240 350 274
1209 GODAVARI AT RAHER, MAHARASHTRA 27 30 29 6.1 6.9 6.6 7.0 8.1 7.5 306 1277 613 3.7 6.0 4.3 0.1 0.8 0.5       5 9 7 240 310 278
2360 GODAVARI AT BASARA, ADILABAD 20 28 25 2.5 7.0 4.3 7.2 8.4 7.7 261 712 456 0.8 3.0 1.8 0.4 2.9 1.1                  
2361 GODAVARI  AT MANCHERIAL, NEAR RLY BDG B/C OF RALLAVAGU 21 28 25 6.6 10.7 8.5 7.0 9.5 8.1 385 542 471 0.7 3.6 1.8 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 2 40 11 34 1100 401
2362 GODAVARI AT RAMAGUNDAM D/S, NEAR FCI INTAKE WELL, KARIMNAGAR 23 28 26 5.4 9.9 7.7 7.4 9.1 8.1 385 598 504 1.3 3.8 2.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 2 220 58 80 2200 1112
2363 GODAVARI AT GODAVARIKHANI, NEAR BATHING GHAT, KARIMNAGAR 23 28 26 5.7 9.2 7.7 7.2 8.6 8.0 416 680 540 1.0 5.7 3.0 0.1 0.9 0.3 0.1 0.1 0.1 2 330 88 9 3000 1402
2364 GODAVARI AT RAMAGUNDAM U/S , KARIMNAGAR 23 28 25 6.1 11.2 8.4 7.4 9.6 8.2 372 865 523 1.3 3.5 2.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 2 70 20 9 5000 1112
2356 GODAVARI,  D/S OF RAMANUGUNDAM, 23 28 25 7.0 8.0 7.7 7.3 9.0 8.0 394 563 491 0.7 2.9 1.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 2 110 26 6 9000 1616
2365 GODAVARI AT KAMALPUR U/S M/S AP RAYONS LTD. INTAKE WELL, WARANGAL 21 28 26 6.2 8.0 7.0 7.2 9.3 7.9 172 365 239 0.7 1.6 1.1 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 2 40 13 20 1700 408
2366 GODAVARI AT KAMALPUR D/S AT M/S. AP RAYONS LTD. DISCHARGE POINT, WARANGAL 21 28 26 5.4 7.4 6.5 7.2 8.5 7.9 170 367 240 0.2 1.4 0.6 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0 40 9 90 800 292
13 GODAVARI AT MANCHERIAL, A.P. 20 29 25 6.2 11.3 9.1 7.4 9.5 8.3 378 572 493 0.6 3.4 1.8 0.1 1.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0 280 29 7 2800 556
2367 GODAVARI AT BHADRACHALAM U/S BATHING GHAT, KHAMMAM 25 26 25 7.0 7.6 7.4 7.2 8.4 7.8 114 305 228 0.2 1.2 0.8 0.1 1.8 0.5 0.1 0.3 0.2 2 7 4 800 3000 1817
2368 GODAVARI AT BHADRACHALAM D/S BATHING GHAT, KHAMMAM 25 25 25 1.2 7.0 4.9 7.1 8.3 7.9 205 469 307 0.6 4.8 2.1 0.1 1.6 0.5 0.1 0.3 0.2 2 7 5 1400 3500 2550
2369 GODAVARI AT BURGAMPAHAD, KHAMMAM 25 26 25 2.0 7.1 4.7 5.2 8.2 6.9 179 729 353 1.0 3.8 1.9 0.1 1.9 0.9 0.1 0.2 0.1 2 6 4 1400 5000 3133
2370 GODAVARI AT RAJAMUNDRY U/S OF NALLA CHANNEL 21 27.1 24 6.2 7.1 6.75 7.2 8.3 7.7 212 264 236 1 1.3 1.1 0.1 2.3 0.8 0.1 0.1 0.1 3 4 3 39 240 139
14 GODAVARI AT POLAVARAM, A.P. 23 31 27 6.4 8.8 7.2 7.4 7.9 7.6 178 245 204 0.2 1.2 0.8 0.1 1.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0 400 56 3 18000 4216
1218 GODAVARI AT RAJAHMUNDRY U/S, A.P. 26 32 28 6.5 8.0 7.2 7.4 7.9 7.6 195 248 220 0.3 1.2 0.9 0.1 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0 200 50 3 18000 4507
2371 GODAVARI AT RAJAMUNDRY D/S OF NALLA CHANNEL 21 27 24 6.0 6.9 6.60 6.4 8.1 7.4 227 399 290 1 1.8 1.4 0.1 2.5 1.0 0.1 0.1 0.1 4 11 8 210 2400 705
1219 GODAVARI AT RAJAHMUNDRY D/S, A.P. 21 35 27 6.0 8.4 6.7 7.1 8.5 7.8 181 256 211 0.4 6.0 1.7 0.1 1.6 0.4 0.1 0.1 0.1 1 800 186 43 28000 6671